تبلیغات
آرامـــ دلــ هـآ - مدافـع حرمـــــ...

مدافـع حرمـــــ...

بسـمــ الله الرحمنــ الرحیمــ
 فـבایـ غیــرت و مرבانگیـ ایــלּ مرבاלּ

 فـבایـ لطف و مرام مـבافعاלּ פـرم


# امیر فرخنده
[ شنبه 27 خرداد 1396 ] [ 01:32 ق.ظ ] [ یــِ دُخـیـــ ]